понедељак, 27. децембар 2021.

Секретаријат за енергетику

Јавни позив за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда - на подручју ГО Палилула

На основу Одлуке Градског већа града Београда о расписивању Јавног позива за  суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда - на подручју Градске општине Палилула број 3-950/21-ГВ од 23.12.2021. године и члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда („Службени лист Београда” бр. 84/21),

ГРАД БЕОГРАД

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју Градске општине Палилула

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

1)    да је подносилац пријаве власник и да живи у породичној кући или у стану на тетиторијији града Београда - подручју Градске општине Палилула, са десне стране Дунава у складу са Проценом приоритетизације и рангирања сегмената грађевинског фонда, а за потребе реализације мера енергетске санације на фасадној столарији на територији Градске општине Палилула, коју је израдио Архитектонски факултет Универзитета у Београду, у целини између следећих улица и то: Булевар краља Александра, Таковска, Војводе Добрњца, Поенкареова, Булевар деспота Стефана, Цвијићева и Рузвелтова, изузев Професорске колоније која ужива статус претходне заштите  и представља просторно културно-историјску целину, (према решењу за порез или фотокопије личне карте), 
2)    да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
(1)    доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
(2)    грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
(3)    грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
(4)    решење о озакоњењу или
(5)    доказ да су започели процес легализације или  укњижења
(6)    да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину за 2020. годину;
3)    да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за пријаве стамбених заједница).

Право учешћа на јавном позиву немају:
•    Власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
•    власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Града/општине за сличне активности и иста оправдали и
•    власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава почиње да тече од дана објављивања на званичној интернет страници Града Београда, у рубрици „Градски огласи” односно Градске општине Палилула и огласној табли Градске управе града Београда и Управе Градске општине Палилула и у дневном листу „Вечерње новости”.

Јавни позив је отворен до 28. јануара 2022. године.

Комплетан текст јавног позива и пратећу документацију можете преузети овде: