ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Градска општина Палилула је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града Београда.

Грађани учествују у вршењу послова Градске општине преко изабраних одборника у Скупштину Градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима Градске општине.

Органи Градске општине Палилула су:

 • Скупштина Градске општине
 • Председник Општине
 • Веће Општине
 • Управа Општине

OПШТИНСКИ ФУНКЦИОНЕРИ

Председник Градске општине Палилула:

Мирослав Ивановић (1954), дипл.правник

Заменик председника ГО Палилула:

Дарко Пауновић (1985), доктор медицине

Председник Скупштине ГО Палилула:

Драгослав Шолак (1956), приватни предузетник

Заменик председника Скупштине ГО Палилула:

Душан Жежељ (1990), економиста

Секретар Скупштине ГО Палилула:

Јасмина Радовић (1966), дипл.правник

Чланови Већа Општине:

Дејан Цветковић 

Дражен Барјактаровић

Александар Караџић

Елена Билић

Саша Мехмедовић 

Милан Јовановић

Софија Марковић 

Маја Жмукић

Бојана Миленовић

Начелник Управе Општине:

Василије Живковић (1978), дипл.правник

Надлежности Градске општине Палилула:

 • доноси статут, буџет и завршни рачун буџета Општине;
 • доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, у складу са актима Града;
 • доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;
 • оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу  грађана,  у  складу  са  законом,  Статутом  Града,  овим  статутом  и актима Општине;
 • даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
 • доноси  решење  у  првом  степену  о  грађевинској  дозволи  за  изградњу или реконструкцију  објеката  до  1500m2  бруто  развијене  грађевинске  површине  и претварању  заједничких  просторија  у  стамбени,  односно  пословни  простор;
 • доноси  решење  у  првом  степену поступку озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине;
 • доноси  планове  за  постављање  мањих  монтажних  објеката  привременог карактера  на  површинама  јавне  намене  (киосци,  тезге  и  други  покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске  управе  надлежних  за  послове  урбанизма  и  саобраћаја,  односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
 • одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и  други  покретни  мобилијар),  балон  хала  спортске  намене,  у  складу  са прописом Града;
 • спроводи   поступак   исељења   бесправно   усељених   лица   у   станове   и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 • стара   се   о   одржавању  комуналног   реда   у   Градској   општини,   спроводи прописе којима се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност Градске општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине Града;
 • обезбеђује  коришћење  пословног простора  којим  управља,  одређује  висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града;
 • стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
 • прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се  и  обезбеђује  услове  за  очување,  коришћење  и  унапређење  подручја  са природним лековитим својствима;
 • прати  стање  и  стара  се  о  одржавању  (осим  капиталног)  дечјих  вртића  и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно   похађање   наставе   у  основним   школама   и   покреће   прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено уписано,  односно  не  похађа  припремни  предшколски  програм  у  складу  са законом,  организује  послове  који  се  односе  на:  превоз  деце  и  њихових пратилаца    ради    похађања    припремног    предшколског    програма    на удаљености већој од 2km и ученика основне школе на удаљености већој од 4km  од  седишта  школе;  превоз,  смештај  и  исхрану  деце  и  ученика  са сметњама  у  развоју,  без  обзира  на  удаљеност  места  становања  од  школе; превоз  ученика  на  републичка  и  међународна  такмичења;  у  сарадњи  са образовно-васпитном   установом   утврђује   мере   и   активности   заштите   и безбедности   деце,   односно   ученика   за   време   остваривања   образовно васпитног  рада  и  других  активности  које  организује  установа,  у  складу  са законом;
 • подстиче  развој  културно-уметничког  ставаралаштва  и  аматеризма  на  свом подручју,  обезбеђује  услове  за  одржавање  културних  манифестација  од значаја  за  Општину  и  у  циљу  задовољавања  потреба  грађана  са  свог подручја може оснивати установе културе;
 • доноси програм развоја спорта на нивоу Градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта  на  подручју  Градске  општине;  може  оснивати  установе  у  области спорта;
 • спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе града;   утврђује   акциони   план   политике   за   младе   на   подручју   Градске општине  који  је  усклађен  са  акционим  планом  за  спровођење  стратегије  за младе  града;  може  основати  савет  за  младе  на  нивоу  Градске  општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења  за  младе,  која  делују  на  подручју  Градске  општине;  може  да оснује,  прати  и  обезбеђује  функционисање  Канцеларије  за  младе  на  свом подручју;
 • стара  се  о  развоју  угоститељства,  занатства,  туризма  и  трговине  на  свом подручју   и   може   основати   туристичку   организацију   ради   промовисања туризма на свом подручју;
 • одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало  ван  продајног  објекта,  као  и  време  и  начин  те  трговине  у  складу  са законом;
 • спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;
 • предлаже  мере  за  уређење  и  одржавање  спољног  изгледа  пословних  и стамбених   зграда   и   води   евиденцију   о   начину   организовања   послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;
 • учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне  средине  у  ванредним  ситуацијама  и  ублажавању  и  отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и  задатака  цивилне  заштите,  образује  штаб  за  ванредне  ситуције  на  свом подручју, у складу са законом и актима Града;
 • управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења у складу са законом;
 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • обезбеђује  пружање  правне  помоћи  грађанима  за  остваривање  њихових права;
 • образује   органе,  организације   и  службе   за  потребе  Општине   и  уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом Града и овим статутом;
 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним  потребама,  као  и  са  лицима  која  су  суштински  у  неједнаком положају  са   осталим   грађанима   и   подстиче   активности  и  пружа   помоћ организацијама  особа  са  инвалидитетом  и  другим  социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
 • стара   се   о   остваривању,   заштити   и   унапређењу   људских   права   и индивидуалних  и  колективних  права  припадника  националних  мањина  и етничких група;
 • може да установи заштитника грађана за Општину;
 • стара  се  о  јавном  обавештавању  о  питањима  од  значаја  за  живот  и  рад грађана на свом подручју;
 • прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;
 • извршава прописе и опште акте Града и Општине,
 • обавља  и  друге  послове  од  непосредног  интереса  за  грађане,  у  складу  са законом, Статутом Града, другим прописима Града и овим статутом.