ПРЕДСЕДНИК ГО ПАЛИЛУЛА

Председник Градске општине Палилула:

Мирослав Ивановић

Рођен је 1954. године. По образовању је дипломирани правник. У Народној банци Југославије радио је од 1985. до 2000. године. У периоду од 2000. до 2003. био је запослен у организацији Југоинспект Београд А.Д. На месту самосталног саветника за нормативно правне послове, од 2003. до 2006. године, радио је у Министарству за унутрашње економске односе Државне заједнице Србије и Црне Горе. До избора за председника Градске општине Палилула био је запослен на месту заменика генералног директора у организацији Југоинспект Београд А.Д. Ожењен је, отац једног детета.

Председника Општине бира Скупштина Општине из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник Скупштине Општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина Општине на исти начин као и председника Општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Општине.

Надлежности председника Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине и доноси потребне акте у извршавању одлука или аката Скупштине;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Управе Општине;
 • доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом Града, Статутом Градске општине или одлуком Скупштине Општине;
 • у име Општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге организације чији је оснивач Општина;
 • даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Општине, којима се уређује број и структура запослених, и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности чији су корисници органи Општине;
 • организује рад Већа Општине, сазива и председава седницама Већа Општине и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
 • доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Општине, Већа Општине или Управе Општине;
 • образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом Градске општине и другим актима Општине.

Заменик председника Градске општине Палилула:

Ивана Медић

Рођена је у Кладову 1982. године, где је завршила Основну школу „Вук Стефановић Караџић“. За време основног образовања стекла је "Вукову диплому", као и бројне награде на такмичењима из руског језика и физике. Такође, у Кладову је завршила Гимназију „Свети Сава“, природно - математички смер, са одличним резултатима током школовања. Правни факултет Универзитета у Београду је уписала 2001. године, смер за међународно право и стекла звање дипломирани правник. Приправнички стаж у трајању од две године је обавила у две адвокатске канцеларије у Београду. Од 2008-2011. године бавила се приватним предузетништвом у породичној фирми. Од 2014. године запослена је у Београдском драмском позоришту, најпре на радном месту "сложени правни послови", а од 2018. године, на радном месту "дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове". У додатном професионалном оспособљавању поседује знање у програму SAP- модул кадрови. Члан је Српске напредне странке. Од 2016. године одборница је у Скупштини Градске општине Палилула. Удата је, мајка двоје деце.