ДРЖАВНА УПРАВА

 

КАТАСТАР:

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

www.rgz.gov.rs

Служба за Катастар непокретности Београд

27. марта 43-45, тел. 2751-137

- Шалтер Катастра непокретности у ГО Палилула, Таковска 12

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

www.zdravlje.gov.rs

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

www.rzzo.rs

ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД, Немањина 30, тел. 2646-022

Испостава Палилула, Војводе Вука 10, тел. 2762-881

ЗАПОШЉАВАЊЕ:

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

www.minrzs.gov.rs

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rs

Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25, тел. 2929-100, 29290-00

Служба Палилула, Гундулићев венац 23-25, тел. 2929-293

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Бранкова 25, тел. 2023-350, www.apr.rs

ПОРЕСКИ ОРГАНИ:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

www.mfp.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

www.privreda.gov.rs

ПОРЕСКА УПРАВА

www.poreskauprava.gov.rs

Инфо центар за ПДВ, тел. 3950-617

Пријаве за пореска кривична дела, тел. 3950-514

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Филијала Палилула, Булевар деспота Стефана 118-122, тел. 2057-700

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА

Одељење за подручје Градске општине Палилула

Илије Гарашанина 5, тел. 7453-492, uppalilula@beograd.gov.rs

Упит стања: https://lpa.beograd.gov.rs

СУДСТВО:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

www.mpravde.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

www.mduls.gov.rs/

Уставни суд Србије

Немањина 26, тел. 3616-371, www.ustavni.sud.rs

Врховни касациони суд

Немањина 9, www.vк.sud.rs

Апелациони суд у Београду

Немањина 9, тел. 363-5041, www.bg.ap.sud.rs

Виши суд у Београду

Савска 17а, тел. 3601-405, www.bg.vi.sud.rs

Први основни суд у Београду

Савска 17а, тел. 360-1400, www.prvi.os.sud.rs

Привредни апелациони суд

Немањина 9, тел. 363-5094, https://pa.sud.rs

Привредни суд у Београду

масарикова 2, тел. 2060-000, www.bg.pr.sud.rs

Управни суд Србије

Немањина 9, тел. 363-5174, www.up.sud.rs

Прекршајни апелациони суд

Тимочка 15, тел. 3083-403, www.pkap.sud.rs

Прекршајни суд у Београду

Тимочка 14, тел. 2836-168, www.bg.pk.sud.rs

Републичко јавно тужилаштво

Немањина 22, тел. 363-1851, www.rjt.gov.rs

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Савска 17а, тел. 3601-400, www.prvo.os.jt.rs