ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У Одељењу за озакоњење објекта и инспекцијске послове, сходно члану 37. Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула (Службени лист града Београда", број 129/19) образована су два Одсека, и то:

  • Одсек за озакоњење објекта, и
  • Одсек комуналне инспекције и извршења.

Одељење за озакоњење објекта и инспекцијске послове врши изворне и поверене послове у области озакоњења бесправно подигнутих објеката, инспекцијског надзора у комуналној области и спровођењу принудног извршења, и то: води управни поступак у предметима озакоњења бесправно подигнутих објеката на територији општине и доноси решења о озакоњењу објеката до 400 м2 бруто развијене грађевинске површине уз достављање једног примерка правоснажног решења о озакоњењу објеката организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката; покреће иницијативу код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад одељења и Управе, издаје уверења и потврде везане за ову област, пружа обавештења о поднетим захтевима и спроводи друге послове прописане законом и другим приописима; врши надзор у првом степену над извршавањем закона и прописа Града Београда који се односе на: обављање комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних објеката, као и друге послове утврђене законом и прописима Града, осим оних послова који су законом и прописима Града поверени Комуналној инспекцији Града; стара се о одржавању комуналног реда у Општини, спроводи прописе којима се уређује комунални ред; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине града; врши послове на спровођењу принудног извршења извршних решења комуналних инспектора, као и радње увођења у посед непокретности.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник

II спрат, канцеларија 46

тел. 3231-569, 3236-221 лок. 164

Одсек за озакоњење објеката

II спрат, канцеларија 33
тел. 3236-221 лок. 133, 142

Одсек Комуналне инспекције и  извршења

II спрат, канцеларија 35

тел. 3236-221 лок. 115