ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:

 • припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе Градске општине Палилула;
 • радне односе запослених у Управи Градске општине Палилула;
 • послове писарнице - пријемне канцеларије;
 • распоређивање предмета по одељењима и службама;
 • послове архиве;
 • издавање уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана;
 • спровођење референдума грађанa;
 • обављање стручних послова везаних за спровођење избора и рад Општинске изборне комисије;
 • попис становништва;
 • пружање правне помоћи грађанима општине;
 • послове сарадње са месним заједницама;
 • израду нацрта одлука и других аката и послове пружања стручне помоћи органима Oпштине из делокруга Oдељења;
 • друге послове утврђене законом и другим прописима.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелник

V међуспрат, канцеларија 90

тел. 3240-049, 3236-221 лок. 172

Писарница

приземље, Услужни центар

тел. 3236-221 лок. 107, 202