ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за имовинско-правне послове врши изворне и поверене послове у имовинско-правној области сагласно закону и другим прописима и то:

 • праћење и проучавање стања у имовинско-правној области и давање предлога за предузимање мера, давање стручних мишљења;
 • вођења управног поступка у предметима који се односе на експропријацију непокретности, поништај решења о експропријацији, административни пренос, изузимање земљишта, успостављања права службености на непокретностима, спровођење поступка накнаде;
 • послове комасације и враћања земљишта по ПЗФ-у;
 • послове у вези започетих поступака по захтеву за утврђивање пречег права градње и утврђивања права на надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове, атељее и пословни простор, као и припајање заједничких просторија постојећим становима,
 • послове у вези започетих поступака за утврђивање права коришћења на осталом неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини, поништаја решења о утврђеном праву прече градње и утврђивање престанка права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини;
 • покретање поступка укњижбе имовине у земљишне књиге и друге јавне књиге у којима се води евиденција непокретности имовине и правима на њима на којој је корисник Општина, као и поступка евиденције непокретности у државној својини на којима је Општина корисник;
 • издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције Одељења, пружање обавештења поводом поднетих захтева, издавање оверених преписа аката овог Одељења;
 • обављање свих техничких послова око управних предмета, провера и прикупљање података о непокретној имовини и удруживање станова, израда уговора о откупу станова и вођење евиденције о откупљеним становима;
 • припремање предлога решења о закупу земљишта за Комисију за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката до 800 м2 на територији Градске општине Палилула, односно за потребе исправке граница суседних катастарских парцела;
 • утврђивање престанка права коришћења лицима којима је до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) дато на коришћење грађевинско земљиште у државној својини ради изградње, а које то право коришћења нису уписали у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, ако је земљиште дато одлуком Општине или је Општина вршила последњу измену наведеног решења;
 • давање стручног налаза за потребе органа управе, припремање нацрта одлука и аката и стручно опслуживање Скупштине општине и њених радних тела, председника Општине и Већа општине из делокруга Одељења, покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад Одељења и Општинске управе у целини;
 • други послови предвиђени законом и другим прописима.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник

V спрат, канцеларија 95

тел. 3236-098, 3236-221 лок. 175

Управно-правни послови

V спрат, канцеларија 95

тел. 3236-221 лок. 175

Вануправни послови

V спрат, канцеларија 95

тел. 3236-221 лок. 175