ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

Одељење за финансије и привреду врши послове који се односе на:

 • послове буџета - планирање, припрему нацртa буџета, допунског буџета и завршног рачуна буџета;
 • обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама;
 • планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење;
 • одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења;
 • припрему предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве;
 • обављање евентуалне корекције плана;
 • састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу локалне власти;
 • послове трезора - прати прилив средстава на консолидованом рачуну;
 • утврђивање тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања;
 • управљање консолидованим рачуном трезора;
 • управљање ликвидношћу;
 • контролу расхода;
 • вођење главне књиге трезора и припрему финансијских извештаја;
 • обављање послова благајне и ликвидатуре;
 • сачињавање годишњих и периодичних извештаја;
 • обављање финансијских послова;
 • обављање послова обрачуна плата запослених;
 • вођење евиденције имовине и средстава;
 • припрему и израду предлога финансијског плана директних корисника;
 • расподелу средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација;
 • припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана;
 • вођење пословних књига директног корисника;
 • усклађивање пословних књига са главном књигом трезора;
 • састављање консолидованог периодичног и годишњег извештаја;
 • припрему нацрта одлука и других аката за потребе органа из делокруга одељења;
 • праћење стања у области пољопривреде, водопривреде и сточарства;
 • издавање уверења из области приватног предузетништва на основу евиденције из Регистра радњи;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Oдељења и Општинске управе у целини;
 • друге послове утврђене законом и другим прописима.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

Начелник

V спрат, канцеларија 102

тел. 3245-233, 3242-452, 3236-221 лок. 238

Одсек за буџет и привреду

V спрат, канцеларија 100

тел. 3245-233, 3236-221 лок. 198

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове

IV међуспрат, канцеларија 66, 67, 68, 69

тел. 3236-514, 3236-221 лок. 187,192, 193, 218, 219