ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

У одељењу за друштвене делатности и заједничке послове образована су 4 Одсека и 2 Канцеларије, и то:

  • Одсек за друштвене делатности
  • Одсек за послове јавних набавки
  • Одсек информационих послова и
  • Одсек техничких послова
  • Канцеларија за младе и
  • Канцеларија за односе с јавношћу

У Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове обављају се и послови везано за одбрану, ванредне ситуације, безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту који се због своје природе не могу сврстати ни у један Одсек.

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши послове који се односе на:

- стручне  послове у вези са статусом избеглих лица, интерно расељених лица са Косова и Метохије, миграната, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији;

- послове ученичких и студентских кредита и стипендија;

- послове везане за гробља која нису одређена као градска гробља, а налазе се на подручју Општине;

- сахрањивање лица без сродника и лица чији идентитет није утврђен; ексхумације;

- спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање невладиних организација и удружења грађања ГО Палилула и прикупљање извештаја невладиних организација и удружења грађана о правдању средстава добијених по јавном конкурсу;

- Координирање рада Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету / ученику и вођење евиденције из наведене области;

- вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; права на материјално обезбеђење и месечна новчана примања у складу са прописима Републике и Града, издавање уверења и потврда из наведене области;

- планирање јавних набавки као и пружање техничке и стручне помоћи комисији за јавну набавку у спровођењу поступка јавне набавке;

- израду конкурсне документације, и израда аката у поступку јавне набавке, предлог уговора о јавној набавци;

- праћење извршења јавне набавке;

- послови евидентирања и извештавања и друге послове који су повезани са поступком јавне набавке;

- унапређење организације рада и модернизације Управе;

- развој информационог система и опремљености рачунарима;

- коришћење техничких и других средстава опреме и штампарије;

- коришћење биротехничких и других средстава опреме;

- коришћење и обезбеђивање других услова рада за Управу и друге органе;

- обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора, 

- обављање техничких и других сродних послова везаних за одржавање  у управној згради и другим покретним и непокретним објектима који су у власништву Општине или које користи Општина;

- уређивање службеног простора и простора за одржавање састанака;

- коришћење и превоз моторним возилима и друге сервисне услуге;

- оперативне послове - умножавање материјала,

- дактилографске послове;

- евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара;

- послове одбрамбених припрема органа општине за ангажовање у случају рата и ванредног стања:

- послове обавештавања ради планирања и предузимања мера као и учествовања у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица;

- учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите;

- прати стања и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју Општине;

- подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју Општине;

- обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за Општину;

- спровођење програма развоја спорта на нивоу Општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града;

- учествује у одржавању спортских објеката на подручју Општине;

- обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација на подручју Општине;

- помоћ у развоју различитих облика самопомоћи и солидарности лицима са посебним потребама, лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима;

- подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју Општине;

- праћење и обезбеђивање услова за функционисање Канцеларије за младе на подручју Општине;

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

6 спрат, канцеларија 117

32 35 673, 32 36 221 локал 287

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3 међуспрат, канцеларије 50 и 51

32 36 491, 32 36 221 - лок. 111, 161, 214 и 629

6 спрат, канцеларија 114 

33 46 259, 32 36 221 -  лок. 109, 163 и 242

ОДСЕК ИНФОРМАЦИОНИХ ПОСЛОВА

5 међуспрат, канцеларије 86, 87, 88

 32 36 221 - лок. 170 и 270

ОДСЕК ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

6 спрат, канцеларија 118

32 35 673, 32 36 221 локал 608

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

6 спрат, канцеларија 114 а

33 47 812, 32 36 221 лок. 169 и  176

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

6 спрат, канцеларије 120 и 122

32 36 221, лок. 633 и 221

ПОСЛОВИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

6 спрат, канцеларија 114

32 36 221 лок. 673

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

4 спрат, канцеларија 75

32 36 221 лок. 226