ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА

Одељење грађевинских и стамбених послова врши послове који се односе на:

 • праћење стања у грађевинској, Стамбеној и комуналној области;
 • издавање грађевинске дозволе за изградњу, доградњу и реконструкцију објекта или дела објекта до 800м2 бруто површине;
 • доношење решења о претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, као и о припајању заједничких просторија стану или пословном простору и прикључењу инсталација у објекат;
 • вођење поступка и издавање потврда о пријави почетка извођења радова, контроли и завршетку изградње темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу,
 • издавање одобрења за изградњу помоћних објеката,
 • издавање решења за извођење радова на одржавању објеката, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању и промени намене објекта, односно делова објекта, без извођења радова;
 • издавање употребне дозволе за објекте за које је издата грађевинска дозвола или одобрење за изградњу;
 • издавање решења о рушењу за објекте за које се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи и за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
 • издавање уверења о спецификацији физичких делова објекта, уверења о старости објекта и идентификацији објекта;
 • издавање одобрења за постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама;
 • издавање одобрења за постављање привремених покретних објеката и летњих башти на јавним и другим површинама;
 • вођење поступака и издавање решења за сечу и орезивање стабала као и за постављање огласних средстава , рекламе, паноа, светлеће рекламе и сл. до 2м2, дељење летака и другог пропагандног материјала ;
 • вођење поступка и доношење решења у поступцима за исељење бесправно усељених лица;
 • спровођење поступка принудног исељења из станова бесправно усељених лица и пружање помоћи у поступцима исељења бесправно усељених лица на основу судских одлука;
 • регистрација стамбене заједнице и управника стамбене заједнице и упис у регистар јединствене евиденције као и упис промене и брисања регистрованих података из јединствене евиденције;
 • припремање нацрта одлука и других аката и пружање стручне помоћи органима;
 • покретање иницијативе код надлежних државних органа и организација од значаја за рад Одељења у целини, у вршењу послова државне управе који су му поверени;
 • друге послове предвиђене законским и другим прописима.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА

Начелник

III спрат, канцеларија 62

тел. 3236-505, 3236-221 лок. 158, 215

Одсек грађевинских послова

III спрат, канцеларија 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58

тел. 3236-221 лок. 220, 155, 151, 152, 145, 147, 154, 159

Одсек стамбених и комуналних послова

III спрат, канцеларија 64

тел. 3236-221 лок. 144, 146