КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове који се односе на:

  • остваривање надлежности и овлашћења председника Општине, заменика председника Општине и Већа Општине;
  • припрему за радне и друге састанке председника Општине, заменика председника Општине и Већа Општине;
  • праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Општине;
  • послове интерне контроле;
  • координирање активности на остваривању јавности рада органа Општине;
  • пријем странака, распоређивање аката и предмета и сређивање документације који се односе на председника Општине, заменика председника Општине и Веће Општине;
  • послове везане за представке и притужбе грађана;
  • сарадњу са медијима;
  • израду и уређивање гласила Општине, информатора Општине и других информативно-пропагандних материјала у Општини;
  • припрему и ажурирање Интернет сајта Општине.

Поједине послове у Кабинету могу да врше самостални извршиоци изван ове организационе јединице, ако то налаже природа или обим посла председника Градске општине, или ако то произилази из сарадње органа Градске општине Палилула и других општина, градова, Града Београда, предузећа или других правних субјеката, које именује председник Општине.

Самостални извршиоци по налогу председника Градске општине, припремају предлоге и врше друге привремене или повремене послове. Самостални извршиоци не морају да буду у радном односу у Кабинету.

Решењем о именовању самосталног извршиоца одређују се услови за обављање посла, период у коме се послови обављају и плата, односно накнада за рад, која се утврђује до висине плате утврђене за члана Већа Општине.