ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)


Потребна документација: (Прибавља се по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти , настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

  • Захтев за промену личног имена и потписана изјава-сагласност оба родитеља
  • Извод из матичне књиге рођених за дете
  • Уверење о држављанству за дете
  • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне књиге рођених за мајку ако је дете рођено ван брака
  • Доказ о пребивалишту за дете ( издаје Полицијска управа за град Београд,Љермонтова бр.12а)
  • Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства
  • Доказ о плаћеној такси

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или
преузмите:

Образац захтева за промену личног имена

изјава-сагласност

Републичка административна такса: 820,00 дин
Рачун примаоца: 840-742221843-57,
Бр.модела  - 97
Позив на број -  53-015.
Сврха: Уплата Републичке административне таксе
Примлац: Буџет Републике Србије
Место предаје документације: Писарница, Услужни центар
Место решавања предмета: II међуспрат, канцеларија 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Напомене:

  • Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену.
  • По Породичном закону, презиме детету се може променити утврђивањем или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем.
  • Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на промену личног имена (лично име је име и презиме).