ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)
 

Потребна документација: (Прибавља се по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти , настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

 • Захтев за промену личног имена и потписана изјава-сагласност
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних(ако се тражи промена презимена због чињенице развода брака и у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија или очитани примерак важеће личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
 • Уверење основног суда да није подигнута оптужница (издаје Први основни суд-Ул. Савска бр.17,тренутно на адреси Бул. Зорана Ђинђића 104, Нови Београд)
 • Уверење Вишег суда-посебно одељење( Ул.Савска бр.17-тренутно на адреси Катанићева бр.15)
 • Уверење Управе јавних прихода града Београда-одељење Палилула о  измиреном годишњем порезу (Илије Гарашанина бр.5)
 • Уверење Пореске управе,Филијала Палилула( Бул.деспота Стефана бр.122)
 • Доказ о плаћеној такси

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или
преузмите:

Образац захтева за промену личног имена

изјава-сагласност

Републичка административна такса: 820,00 дин
Рачун примаоца: 840-742221843-57,
Бр.модела  - 97
Позив на број -  53-015.
Сврха: Уплата Републичке административне таксе
Прималац: Буџет Републике Србије
Место предаје документације: Писарница, Услужни центар
Место решавања предмета: II међуспрат, канцеларија 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30