ОДОБРЕЊЕ ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

  • Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
  • Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
  • Уверења о држављанству за будуће супружнике
  • Копије личних карата за будуће супружнике
  • Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
  • Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
  • Копија личне карте за пуномоћника
  • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напоменe везана за документацију:

  • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
  • Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.

Републичка административна такса: 820 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30