НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Oдељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

  • Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
  • Потврда о смрти издата од стране лекара
  • Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
  • Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
  • За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
  • Уверење о држављанству за умрло лице
  • Копија личне карте покојника
  • По потреби и друга документација
  • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 820 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30