ИСПРАВКА И ДОПУНА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)
 

Потребна документација: (Прибавља се по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти , настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

  • Захтев за исправку и допуну података у матичним књигама и потписана изјава-сагласност
  • Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
  • Фотокопија или очитани примерак важеће личне карте подносиоца захтева
  • Друга документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које трба исправити или допунити ( Извод из Матичне књиге рођених,венчаних,умрлих,уверње о држављанству)
  • По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или

преузмите овде:

Образац захтева за исправку и допуну података у матичним књигама

изјава-сагласност

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, канцеларија 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30