ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНОВА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16 и 9/20-др. закон) -члан 77.

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек стамбених и комуналних послова

Потребна документација:
- Захтев за исељење (ПДФ)
- Доказ о праву својине на стану - доставља подносилац захтева
- Доказ о правном интересу за покретање поступка
- Доказ о плаћеној такси

1. Општинска административна такса за поднесак у износу од 330,00 динара, наплаћује се по тарифном броју 1 тачка 1 Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда", бр. 96/22)

Број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 53-015, прималац: Буџет градске општине Палилула)

2.  Општинска административна такса за израду решења које доносе органи у износу од 570,00 динара,  наплаћује се по тарифном броју 3 тачка 1 Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда", бр. 96/22)

Број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 53-015, прималац: Буџет градске општине Палилула)

3. Општинска административна такса за израду решења о исељењу бесправно усељених лица у износу од 3.793,00 динара, наплаћује се по тарифном броју 11 тачка 3 Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда", бр. 96/22)

Број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 53-015, прималац: Буџет градске општине Палилула)

Место предаје документације: Писаpница услужног центра, ул.Таковска бр. 12-шалтер 1 -приземље , сваким радним даном од 7 30 до 15 30 часова
Место решавања предмета: Место решавања: III спрат, соба 64 и 65  
Рад са странкама на одељењу: 07.30-15.30
Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146
Радно време Услужног центра: 07.30-15.30