Beograd

Председник ГО Палилула

Predsednik goPalPreds
Veliki grb

Председник Градске општине Палилула:

Александар Јовичић

Дипломирани економиста

Рођен је 1987. године у Сребреници. Основну, средњу школу и факултет завршио је у Београду.

Обавља други мандат председника Градске општине Палилула. На ову функцију поново је изабран 4. 09. 2020. године на седници Скупштине Градске општине Палилула. 

Од 2006. до 2010. године радио је у компанији „Горење".
У периоду од 2012. до 2016. године био је шеф одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини града Београда. Народни посланик Народне скупштине Републике Србије и члан Одбора за одбрану и унутрашње послове, Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику и члан делегације Парламентарне скупштине Савета Европе био је у периоду од 2014. до 2016. године.

Члан је Председништва Српске напредне странке.

Говори енглески језик. Ожењен је, отац једног детета.

Председника Општине бира Скупштина Општине из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник Скупштине Општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина Општине на исти начин као и председника Општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Општине.

Надлежности председника Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине и доноси потребне акте у извршавању одлука или аката Скупштине;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Управе Општине;
 • доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом Града, Статутом Градске општине или одлуком Скупштине Општине;
 • у име Општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге организације чији је оснивач Општина;
 • даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Општине, којима се уређује број и структура запослених, и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности чији су корисници органи Општине;
 • организује рад Већа Општине, сазива и председава седницама Већа Општине и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
 • доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Општине, Већа Општине или Управе Општине;
 • образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом Градске општине и другим актима Општине.

 

Zamenik

 

Заменик председника Градске општине Палилула:

Др Дарко Пауновић

Доктор медицине.

Рођен је 1985. године у Београду где је завршио основну и средњу медицинску школу.
Обавља други мандат заменика председника Градске општине Палилула.

Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду, положио државни стручни испит и стекао звање доктора медицине.

Од марта 2014. године запослен у приватном сектору у интернационалним компанијама на позицијама стручног сарадника у области медицине.

Палилула линкови