ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

У Одељењу за послове информисања и скупштинске послове, образује се

  • Одсек за скупштинске послове

Одељење за послове информисања и скупштинске послове у оквиру своје надлежности врши послове из домена односа са јавношћу, редовног извештавања јавности о раду и активностима председника општине и других органа; стручне и организационе послове за потребе Скупштине општине и њених сталних радних тела, као и послове који се односе на: припрему седница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине и њених радних тела; обраду аката усвојених на седницама тих органа; чување изворних докумената о раду тих органа; представке, петиције и предлоге грађана; избор, именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине; јавност рада Скупштине; давање обавештења и стручних објашњења о питањима од значаја за вршење функције одборника и одборничких група; сарадњу Скупштине општине са друтим градовима у земљи и иностранству; стручну помоћ у вези са пословима који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, збор грађана и референдум); као и друге стручне и организационе послове из надлежности Скупштине и њених сталних радних тела, а све у циљу функционисања система локалне самоуправе.

Начелник

Тијана Јевтић

IV спрат, канцеларија 76

e-mail: tjevtic@palilula.org.rs

 

Контакт за медије:

Одељење за послове информисања и скупштинске послове

тел. 324-4416