РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16 и 9/20-др. закон).

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек стамбених и комуналних послова

Регистрација стамбене заједнице и избор  управника стамбене заједнице врши  се у Одељењу за грађевинске и стамбене послове, Одсек стамбених и комуналних послова.
 
ПРЕУЗМИТЕ:
Упутство за регистрацију стамбене заједнице

Потребна документација:
-Пријава за регистрацију стамбене заједнице и додатак пријави
-Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
-Доказ о плаћеној такси: општинска административна такса 900,00 динара и то: 330,00 динара за подношење захтева +  570,00  динара за  израду решења

Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број , модел 97 у наставку 53-015
Прималац : ГО Палилула
Сврха уплате: Општинска административна такса

Место набавке обрасца: Писарница услужног центра, ул.Таковска бр. 12 -шалтер 1-приземље или у електронском формату.

ПРЕУЗМИТЕ:
Пријава за регистрацију стамбене заједнице

Записник  са седнице са одлуком о избору управника стамбене заједнице

 

Пријава за ажурирање података у регистру стамбених заједница


Место предаје документације: Писаpница услужног центра, ул.Таковска бр. 12-шалтер 1 -приземље , сваким радним даном од 7 30 до 15 30 часова
Место решавања предмета: Место решавања: III спрат, соба 64 и 65  
Рад са странкама на одељењу: 07.30-15.30
Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146
Радно време Услужног центра: 07.30-15.30