Beograd

Savet za pomoć osobama sa invaliditetom

Formiranje Saveta za pomoć osobama sa invaliditetom ima za cilj jačanje kapaciteta Opštine u pogledu podrške i pomoći osobama sa invaliditetom i rad na sistemskom rešavanju njihovih problema, kao i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Kao posebni ciljevi formiranja Saveta izdvajaju se:

  • Utvrđivanje potreba korisnika prikupljanjem podataka o osobama sa invaliditetom na teritoriji Opštine Palilula, na osnovu kojih će se formirati jedinstvena baza podataka korisnika i potreba;
  • Unapređenje informisanja osoba sa invaliditetom na teritoriji Opštine o načinima i mogućnostima ostvarenja njihovih prava, postojećim beneficijama, kao i drugim oblicima pomoći;
  • Koordinacija rada lokalnih organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom na Paliluli,
  • Učiniti vidljivim probleme osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici pružanjem pomoći u medijskom prezentovanju njihovih potreba i problema;
  • Uspostavljanje Hendi-info centra koji će pored podataka o osobama sa invaliditetom raspolagati i podacima o javnim objektima i institucijama na opštini koje su prilagodile prilaze i ulaze osobama sa kolicima;
  • Organizacija sastanaka, savetovanja o pitanjima osoba sa invaliditetom.

Dugoročni cilj je iniciranje rešavanja problema i potreba osoba sa invaliditetom na svim nivoima.

Klub invalida

Na predlog Saveta za pomoć osobama sa invaliditetom, otvoren je Klub invalida u Preradovićevoj 4, gde je sedište Društva za cerebralnu paralizu, koje će se starati o prostorijama Kluba. Klub je opremljen računarima sa ciljem organizovanja edukacije za osobe sa invaliditetom u smislu razvijanja veština i znanja za dalja usavršavanja.

Istovremeno, Klub u Preradovićevoj 4 predstavlja i Internet klub u kome osobe sa invaliditetom u prostoru koji je arhitektonski prilagođen njihovim potrebama, slobodno koriste računare za pisanje, štampanje, pretraživanje Interneta, slanje e-maila, snimanje na CD i DVD i sl.

Aktivnosti Kluba će koordinirati Savet za pomoć osobama sa invaliditetom a iste će se razvijati prema interesovanjima, mogućnostima i sklonostima osoba sa invaliditetom, kroz razne oblike kreativnih radionica, sekcija, kao i ostalih programski osmišljenih edukacija.

KONTAKT:

Društvo za cerebralnu paralizu Palilula, Preradovićeva 4, tel. 2764-138

Radno vreme: utorak i četvrtak, 10.00-14.00

www.hickoloseum.org

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа