Beograd

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo Gradske opštine Palilula vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Gradske opštine Palilula.

Opštinsko pravobranilaštvo je zakonski zastupnik opštine, preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa opštine, njenih organa, organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta opštine.

Opštinsko pravobranilaštvo daje licima čija imovinska prava i interese zastupa, na njihov zahtev, pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem imovinsko- pravnih ugovora i pravna mišljenja o drugim imovinsko–pravnim pitanjima.

Funkciju opštinskog pravobranioca vrši opštinski pravobranilac Gradske opštine Palilula.

VD Opštinskog pravobranioca:

VI međusprat, kancelarija 109

tel. 3236-321, 3236-221 lok. 176

Slobodanka Tlačinac

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа