Beograd

Služba Skupštine

Služba Skupštine obavlja stručne i organizacione poslove za potrebe Skupštine Gradske opštine i njenih stalnih radnih tela, kao i poslove koji se odnose na:

 • pripremu sednica i pripremu nacrta akata za sednice Skupštine i njenih radnih tela;
 • obradu akata usvojenih na sednicama tih organa;
 • čuvanje izvornih dokumenata o radu tih organa;
 • davanje pravnih mišljenja o zakonitosti usvojenih pravnih akata Skupštini i predsedniku Gradske opštine;
 • predstavke, peticije i predloge građana;
 • izbor, imenovanja, postavljenja i razrešenja iz nadležnosti Skupštine;
 • javnost rada Skupštine;
 • davanje obaveštenja i stručnih objašnjenja o pitanjima od značaja za vršenje funkcije odbornika i odborničkih grupa;
 • saradnju Skupštine Gradske opštine sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • stručnu pomoć u vezi sa poslovima koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave (građanska inicijativa, zbor građana i referendum);
 • druge stručne i organizacione poslove iz nadležnosti Skupštine i njenih stalnih radnih tela, a sve u cilju funkcionisanja sistema lokalne samouprave.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа