Beograd

Служба Скупштине

Служба Скупштине обавља стручне и организационе послове за потребе Скупштине Градске општине и њених сталних радних телa, као и послове који се односе на:

 • припрему седница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине и њених радних тела;
 • обраду аката усвојених на седницама тих органа;
 • чување изворних докумената о раду тих органа;
 • давање правних мишљења о законитости усвојених правних аката Скупштини и председнику Градске општине;
 • представке, петиције и предлоге грађана;
 • избор, именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине;
 • јавност рада Скупштине;
 • давање обавештења и стручних објашњења о питањима од значаја за вршење функције одборника и одборничких група;
 • сарадњу Скупштине Градске општине са другим градовима у земљи и иностранству;
 • стручну помоћ у вези са пословима који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, збор грађана и референдум);
 • друге стручне и организационе послове из надлежности Скупштине и њених сталних радних тела, а све у циљу функционисања система локалне самоуправе.
Палилула линкови