Beograd

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje stanja u građevinskoj, komunalnoj i stambenoj oblasti;
 • izdavanje odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju objekta ili dela objekta do 800 m2 bruto površine;
 • donošenje rešenja o pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor odnosno o pripajanju zajedničkih prostorija stanu ili poslovnom prostoru;
 • vođenje postupka po prijavi pripremnih radova i početka izvođenja radova;
 • obavljanje kontrole usaglašenosti izgrađenog temelja sa glavnim projektom za objekte za koje se izdaje odobrenje za izgradnju;
 • izdavanje prijave radova za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju i to za izgradnju pomoćnih objekata;
 • izvođenje radova na održavanju objekata, adaptacije i sanacije, tekućeg održavanja, promene namene objekta, odnosno delova objekta bez izvođenja radova;
 • izdavanje upotrebne dozvole za objekte za koje izdaje odobrenje za izgradnju i vodi evidenciju;
 • sprovođenje postupka izdavanja odobrenja za izgradnju za već izgrađene, odnosno rekonstruisane objekte bez građevinske i upotrebne dozvole do 800 m2 bruto površine;
 • pružanje stručne pomoći Komisiji za procenu uslova i mogućnosti izdavanja odobrenja za izgradnju za objekte koji su izgrađeni ili rekonstruisani bez građevinske dozvole bruto površine ispod 800 m2 do 13. maja 2003. godine;
 • izdavanje rešenja o rušenju za objekte za koje utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja;
 • izdavanje odobrenja za priključenje instalacija;
 • izdavanje odobrenja za postavljanje kiosaka i manjih montažnih objekata na javnim površinama;
 • izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnih privremenih objekata i letnjih bašti na javnim površinama i ostale poslove vezane za komunalno uređenje Opštine iz nadležnosti Odeljenja;
 • izdavanje uverenja o fizičkim delovima objekta;
 • vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja za iseljenje lica koja su se uselila u stan ili zajedničke prostorije u zgradi bez pravnog osnova ili koriste stan bez zaključenog ugovora ili je poništen pravni osnov po kome je zaključen ugovor;
 • poslove u vezi sa započetim postupcima i donošenjem rešenja za obezbeđivanje stanova i za preseljenje nosioca stanarskog prava na stanovima u svojini građana;
 • sprovođenje postupka administrativnog izvršenja izvršnih rešenja u navedenim postupcima;
 • davanje saglasnosti članovima porodičnog domaćinstva da nastave sa korišćenjem stana u slučaju smrti zakupca ili trajnog prestanka korišćenja stana kada su u pitanju stanovi na kojima je korisnik Opština;
 • davanje predloga opštinskom Javnom pravobranilaštvu za pokretanje postupka kod suda za otkaz ugovora o zakupu;
 • pružanje stručne pomoći Komisiji za rešavanje stambenih pitanja građana;
 • pripremanje nacrta odluka i drugih akata i pružanje stručne pomoći organima;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana od značaja za rad Odeljenja u celini u vršenju poslova državne uprave koji su mu povereni;
 • druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

KONTAKT:

ODELJENJE GRAĐEVINSKIH I STAMBENIH POSLOVA

Načelnik

III sprat, kancelarija 62

tel. 3236-505, 3236-221 lok. 158, 215

Odsek građevinskih poslova

III sprat, kancelarija 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58

tel. 3236-221 lok. 220, 155, 151, 152, 145, 147, 154, 159

Odsek stambenih i komunalnih poslova

III sprat, kancelarija 64

tel. 3236-221 lok. 144, 146

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа