Beograd

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одељење грађевинских и стамбених послова врши послове који се односе на:

 • праћење стања у грађевинској, комуналној и стaмбеној области;
 • издавање одобрења за изградњу и реконструкцију објекта или дела објекта до 800 м2 бруто површине;
 • доношење решења о претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор односно о припајању заједничких просторија стану или пословном простору;
 • вођење поступка по пријави припремних радова и почетка извођења радова;
 • обављање контроле усаглашености изграђеног темеља са главним пројектом за објекте за које се издаје одобрење за изградњу;
 • издавање пријаве радова за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје одобрење за изградњу и то за изградњу помоћних објеката;
 • извођење радова на одржавању објеката, адаптације и санације, текућег одржавања, промене намене објекта, односно делова објекта без извођења радова;
 • издавање употребне дозволе за објекте за које издаје одобрење за изградњу и води евиденцију;
 • спровођење поступка издавања одобрења за изградњу за већ изграђене, односно реконструисане објекте без грађевинске и употребне дозволе до 800 м2 бруто површине;
 • пружање стручне помоћи Комисији за процену услова и могућности издавања одобрења за изградњу за објекте који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе бруто површине испод 800 м2 до 13. маја 2003. године;
 • издавање решења о рушењу за објекте за које утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
 • издавање одобрења за прикључење инсталација;
 • издавање одобрења за постављање киосака и мањих монтажних објеката на јавним површинама;
 • издавање одобрења за постављање покретних привремених објеката и летњих башти на јавним површинама и остале послове везане за комунално уређење Oпштине из надлежности Oдељења;
 • издавање уверења о физичким деловима објекта;
 • вођење управног поступка и доношење решења за исељење лица која су се уселила у стан или заједничке просторије у згради без правног основа или користе стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор;
 • пословe у вези са започетим поступцима и доношењем решења за обезбеђивање станова и за пресељење носиоца станарског права на становима у својини грађана;
 • спровођење поступка административног извршења извршних решења у наведеним поступцима;
 • давање сагласности члановима породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају смрти закупца или трајног престанка коришћења стана када су у питању станови на којима је корисник Oпштина;
 • давање предлога oпштинском Jавном правобранилаштву за покретање поступка код суда за отказ уговора о закупу;
 • пружање стручне помоћи Комисији за решавање стамбених питања грађана;
 • припремање нацрта одлука и других аката и пружање стручне помоћи органима;
 • покретање иницијативе код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Oдељења у целини у вршењу послова државне управе који су му поверени;
 • друге послове предвиђене законом и другим прописима.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА

Начелник

III спрат, канцеларија 62

тел. 3236-505, 3236-221 лок. 158, 215

Одсек грађевинских послова

III спрат, канцеларија 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58

тел. 3236-221 лок. 220, 155, 151, 152, 145, 147, 154, 159

Одсек стамбених и комуналних послова

III спрат, канцеларија 64

тел. 3236-221 лок. 144, 146

Палилула линкови
Наша кућа Палилула