Beograd

Uprava Opštine

Uprava Gradske opštine Palilula obrazuje se za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti Opštine, koji su Statutom grada Beograda preneti gradskoj opštini i određenih stručnih poslova za potrebe organa Gradske opštine Palilula i Uprave.

Nadležnosti Uprave GO Palilula:

  • priprema propise i druge akte koje donosi Skupština Opštine, predsednik Opštine i Veće Opštine;
  • izvršava odluke i druge akte Skupštine Opštine, predsednika Opštine i Veća Opštine;
  • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
  • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Opštine
  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
  • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština Opštine, predsednik Opštine i Veće Opštine.

Uprava Opštine najmanje jednom godišnje dostavlja Skupštini Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine izveštaj o radu na izvršavanju poslova iz nadležnosti Opštine.

Upravom Opštine rukovodi načelnik. Za načelnika Uprave Opštine može da bude postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Načelnika Uprave postavlja Veće Opštine, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik Uprave Opštine može da ima zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti. Načelnik Uprave Opštine raspoređuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica.

Organizacione jedinice Uprave GO Palilula su:

Nadležnosti, procedure i formulari organa Uprave GO Palilula dati su u odeljku sajta "e-Uprava".

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа