Beograd

Секретар

Скупштина Општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретара Скупштине поставља Скупштина Општине, на предлог председника Скупштине, на период од четири године и може да буде поново постављен.

За секретара Скупштине може да буде постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар Скупштине може да има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености.

Секретар Скупштине ГО Палилула:

Sekretar

ЈАСМИНА РАДОВИЋ

дипл. правница

Рођена је 1966. године у Ваљеву где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду - смер кривично судски. Мастер студије завршила је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду - смер менаџмент у јавном сектору, модул - организација и реструктурирање јавног сектора. У адвокатској канцеларији завршила је приправнички стаж.

Од 1995. до 1997. године била је стручни сарадник у ЈП "Пошта Србије".

У телекомуникационој компанији "Телеком Србија" а.д. радила је на позицијама шефа службе, директора Самосталне службе и директора територијалне Дирекције за персонал и организацију, у периоду од 1997. до 2008. године.

Од 2009. до 2013. године у приватном предузећу Sasha Riess Group д.о.о обављала је функцију директора развоја.

У периоду од 2013. до 2016. године радила је у Сточарско ветеринарском центру за репродукцију и вештачко осемењавање (СВЦ) "Крњача" као самостални правни стручњак.

Палилула линкови