Beograd

Skupština Opštine

Skupština opštine je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom grada Beograda i drugim opštim aktima Grada i Odlukom o organizaciji.

Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na period od četiri godine u skladu sa zakonom.

Skupština opštine Palilula ima 55 odbornika

Skupština Opštine ima predsednika i zamenika predsednika Skupštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte koje donosi Skupštine Opštine i obavlja druge poslove utvrđene Statutom grada Beograda, Statutom Gradske opštine ili Poslovnikom Skupštine.

Skupština bira predsednika Skupštine iz reda odbornika, na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine Opštine.

Nadležnosti Skupštine opštine:

 • donosi Statut Opštine i Poslovnik Skupštine Opštine;
 • donosi budžet i završni račun;
 • donosi propise i druge opšte i pojedinačne akte, u okviru svojih prava i dužnosti;
 • odlučuje o obrazovanju nove, promeni područja i ukidanju mesne zajednice na svom području, po prethodno pribavljenom mišljenju građana sa tog područja;
 • daje mišljenje na urbanističke i prostorne planove Grada i druge akte Grada, u skladu sa Statutom Grada;
 • uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 • obrazuje organe, organizacije, službe za potrebe Opštine, uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije od interesa za Opštinu i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i članove radnih tela Skupštine;
 • bira i razrešava predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine i članove Veća Opštine;
 • na predlog predsednika Skupštine postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i vrši i druga osnivačka prava, u skladu sa zakonom;
 • imenuje i razrešava javnog pravobranioca i njegove zamenike;
 • odlučuje o dodeljivanju nagrada i drugih javnih priznanja;
 • odlučuje o saradnji sa drugim opštinama i gradovima i pristupanju u članstvo organizacija gradova i opština u zemlji i inostranstvu;
 • donosi odluku o raspisivanju opštinskog referenduma i referenduma na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o uvođenju samodoprinosa;
 • donosi odluku o javnom zaduživanju Opštine;
 • uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog simbola Opštine;
 • propisuje prekršaje za povrede propisa Opštine;
 • odlučuje o obliku i načinu ostvarivanja javnog obaveštavanja o pitanjima od značaja za život i rad građana Opštine;
 • organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 • uređuje organizaciju, postupanje i rad mirovnih veća;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada Beograda, Statutom Gradske opštine i drugim aktima Opštine, i u skladu sa tim donosi odgovarajuća akta.

Predsednik Skupštine Gradske opštine Palilula:

DRAGOSLAV ŠOLAK

Strukovni ekonomista

Rođen je 1956. godine u Civljanima kod Knina. Osnovnu i srednju školu, kao i visoke strukovne studije završio je u Beogradu. 

Obavlja drugi mandat predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula. 

Radio je u preduzećima "Projektomontaža" i "Kosmajmont" kao rukovodilac i upravnik gradnje. U Poljoprivrednom kombinatu Beograd bio je rukovodilac tekućeg i investicionog održavanja u preduzeću "Imes". Radio je pet godina u Ugostiteljskom preduzeću "Madera".

 Više od 12 godina bio je samostalni preduzetnik. 

Od 2010. do 2014. godine radio je na poziciji savetnika predsednika Gradske opštine Voždovac. 

U dva mandata bio je odbornik u Skupštini Gradske opštine Palilula, od 2008. do 2016. godine, kada je prvi put izabran za predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula.

Zamenik je predsednika Opštinskog odbora SNS Palilula.

Otac je dva sina.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula:

DUŠAN ŽEŽELJ

Ekonomista

Rođen je 1990. godine u Zadru. Završio je Elektrotehničku školu "Rade Končar"  u Beogradu - smer elektrotehničar računara i Univerzitet Metropolitan - smer inženjerski i operacioni menadžment. 

Radio je kao privatni preduzetnik od 2012. do 2019. godine, a od 2019. do 2020. godine bio je član Veća Gradske opštine Palilula zadužen za ekologiju i zaštitu životne sredine i međunarodnu opštinsku saradnju. 

Učesnik je i organizator više projekata neformalnog obrazovanja u organizaciji evropskih nevladinih organizacija na teme: ekologije, zaštite životne sredine, ruralnog razvoja i organizacije mladih. 

Govori engleski i ruski jezik. 

Član je Opštinskog odbora SPS Palilula i Gradskog odbora SPS Beograda.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа