Beograd

Veće Opštine

Veće Opštine čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine i devet članova, koje bira Skupština Opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Veća Opštine predlaže kandidat za predsednika Opštine.

Predsednik Opštine je predsednik Veća Opštine. Zamenik predsednika Opštine je član Veća Opštine po funkciji.

Članovi Veća Opštine koje bira Skupština Opštine ne mogu istovremeno da budu i odbornici, a mogu da budu zaduženi za jednu ili više oblasti iz nadležnosti Opštine.

Nadležnosti Veća Opštine:

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština Opštine;
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština Opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine
 • daje saglasnost na godišnji program poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 • razmatra izveštaje o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 • vrši nadzor nad radom Uprave Opštine, poništava ili ukida akte Uprave Opštine koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom Gradske opštine i drugim opštim aktom koji donosi Skupština Opštine;
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija, u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • donosi opšta akta kada je na to ovlašćeno zakonom ili propisom Opštine;
 • postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Uprave Opštine;
 • daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave Opštine;
 • pomaže predsedniku Opštine u vršenju poslova iz njegove nadležnosti;
 • vrši i druge poslove za koje je ovlašćeno zakonom, aktima Grada, Statutom Gradske opštine ili drugim opštim aktom.

Članovi Veća Gradske opštine Palilula su:

 • Dejan Cvetković (SNS)
 • Dražen Barjaktarović (SNS)
 • Miljan Milinković (SNS)
 • Elena Bilić (SNS)
 • Saša Mehmedović (SNS)
 • Milan Jovanović (SNS)
 • Sofija Marković (SNS)
 • Igor Šišić (SPS)
 • Bojana Mijušković (SNS)
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа