Beograd

Skupština Opštine

Skupština opštine je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom grada Beograda i drugim opštim aktima Grada i Odlukom o organizaciji.

Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na period od četiri godine u skladu sa zakonom.

Skupština opštine Palilula ima 55 odbornika

Skupština Opštine ima predsednika i zamenika predsednika Skupštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte koje donosi Skupštine Opštine i obavlja druge poslove utvrđene Statutom grada Beograda, Statutom Gradske opštine ili Poslovnikom Skupštine.

Skupština bira predsednika Skupštine iz reda odbornika, na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine Opštine.

Nadležnosti Skupštine opštine:

 • donosi Statut Opštine i Poslovnik Skupštine Opštine;
 • donosi budžet i završni račun;
 • donosi propise i druge opšte i pojedinačne akte, u okviru svojih prava i dužnosti;
 • odlučuje o obrazovanju nove, promeni područja i ukidanju mesne zajednice na svom području, po prethodno pribavljenom mišljenju građana sa tog područja;
 • daje mišljenje na urbanističke i prostorne planove Grada i druge akte Grada, u skladu sa Statutom Grada;
 • uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 • obrazuje organe, organizacije, službe za potrebe Opštine, uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije od interesa za Opštinu i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i članove radnih tela Skupštine;
 • bira i razrešava predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine i članove Veća Opštine;
 • na predlog predsednika Skupštine postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i vrši i druga osnivačka prava, u skladu sa zakonom;
 • imenuje i razrešava javnog pravobranioca i njegove zamenike;
 • odlučuje o dodeljivanju nagrada i drugih javnih priznanja;
 • odlučuje o saradnji sa drugim opštinama i gradovima i pristupanju u članstvo organizacija gradova i opština u zemlji i inostranstvu;
 • donosi odluku o raspisivanju opštinskog referenduma i referenduma na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o uvođenju samodoprinosa;
 • donosi odluku o javnom zaduživanju Opštine;
 • uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog simbola Opštine;
 • propisuje prekršaje za povrede propisa Opštine;
 • odlučuje o obliku i načinu ostvarivanja javnog obaveštavanja o pitanjima od značaja za život i rad građana Opštine;
 • organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 • uređuje organizaciju, postupanje i rad mirovnih veća;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada Beograda, Statutom Gradske opštine i drugim aktima Opštine, i u skladu sa tim donosi odgovarajuća akta.

Predsednik Skupštine GO Palilula:

Predsednik skupstine

DRAGOSLAV ŠOLAK

privatni preduzetnik

Rođen je 1956. godine u Civljanima - Knin. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Bavi se privatnim preduzetništvom.

Radio je kao rukovodilac i upravnik gradnje u preduzeću "Projektomontaža" od 1978. do 1983. godine i na istoj poziciji u preduzeću "Kosmajmont" od 1983. do 1989. godine. Od 1989. do 1992. godine bio je rukovodilac tekućeg i investicionog održavanja u PKB korporaciji u preduzeću "Imes".

U periodu od 1992. do 1999. godine radi kao privatni preduzetnik. Zatim pet godina radi u Ugostiteljskom preduzeću "Madera", da bi 2004. godine nastavio da radi kao privatni preduzetnik do 2010. godine. Od 2010. do 2014. godine bio je savetnik predsednika Gradske opštine Voždovac. Prethodne dve godine bavio se privatnim preduzetništvom. Bio je odbornik u Skupštini Gradske opštine Palilula u prethodna dva mandata.

Koordinator je Opštinskog odbora SNS Palilula.

Otac dvoje dece.

Zamenica predsednika Skupštine GO Palilula:

Zamenica predsednika skupstine

DANICA RISTIĆ

penzioner

Rođena je 18. juna 1958. u Beogradu. Završila gimnaziju u Beogradu, radni vek provela u "Beobanci" i "Jugobanci".

Od 2011. predsednik je Opštinskog odbora PUPS-a Palilula.

Član Centra za socijalni rad Palilule, a aktivna i pri Crvenom krstu Palilula.

Saradnik Gradskih penzionera Beograda pri dobrovoljnom penzionom fondu Fond solidarnosti.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа