Beograd

Predsednik GO Palilula

Predsednik goPalPreds
Veliki grb

Predsednik Gradske opštine Palilula:

Aleksandar Jovičić

Diplomirani ekonomista

Rođen je 1987. godine u Srebrenici. Osnovnu, srednju školu i fakultet završio je u Beogradu.

Obavlja drugi mandat predsednika Gradske opštine Palilula. Na ovu funkciju ponovo je izabran 4. 09. 2020. godine na sednici Skupštine Gradske opštine Palilula. 

Od 2006. do 2010. godine radio je u kompaniji „Gorenje".
U periodu od 2012. do 2016. godine bio je šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda. Narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srbije i član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i član delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope bio je u periodu od 2014. do 2016. godine.

Član je Predsedništva Srpske napredne stranke.

Govori engleski jezik. Oženjen je, otac jednog deteta.

Predsednika Opštine bira Skupština Opštine iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Predsednik Skupštine Opštine predlaže kandidata za predsednika Opštine.

Kandidat za predsednika Opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika Opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština Opštine na isti način kao i predsednika Opštine.

Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini Opštine.

Nadležnosti predsednika Opštine:

 • predstavlja i zastupa Opštinu;
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i donosi potrebne akte u izvršavanju odluka ili akata Skupštine;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Opštine;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • usmerava i usklađuje rad Uprave Opštine;
 • donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom Grada, Statutom Gradske opštine ili odlukom Skupštine Opštine;
 • u ime Opštine zaključuje kolektivne ugovore za ustanove, preduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Opština;
 • daje saglasnost na opšte akte organizacija čiji se rad finansira iz budžeta Opštine, kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih, i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika budžeta Opštine;
 • odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti čiji su korisnici organi Opštine;
 • organizuje rad Veća Opštine, saziva i predsedava sednicama Veća Opštine i daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća;
 • donosi pojedinačne akte i preduzima radnje kada je zakonom određeno da neki akt donosi ili neku radnju preduzima nadležni organ, osim onih akata i radnji koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine Opštine, Veća Opštine ili Uprave Opštine;
 • obrazuje stručna radna tela po pitanjima iz svoje nadležnosti;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada, Statutom Gradske opštine i drugim aktima Opštine.

 

Zamenik

 

Zamenik predsednika Gradske opštine Palilula:

Dr Darko Paunović

Doktor medicine.

Rođen je 1985. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu.
Obavlja drugi mandat zamenika predsednika Gradske opštine Palilula.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položio državni stručni ispit i stekao zvanje doktora medicine.

Od marta 2014. godine zaposlen u privatnom sektoru u internacionalnim kompanijama na pozicijama stručnog saradnika u oblasti medicine.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа