Beograd
  • е-Управа

    У овом одељку сајта налази се преглед свих услуга које органи Управе ГО Палилула пружају грађанима. Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакти и други подаци. Омогућено је преузимање образаца у PDF облику.
  • Општински сервиси

    Грађани у непосредној комуникацији са службеницима остварују контакт, предају документа, информишу се о свим питањима у надлежности УправеГО Палилула.
  • Бирачки списак

    Увид у бирачки списак, упис, брисање и измене у бирачком списку и издавање Потврде о бирачком праву и Уверења о упису у бирачки списак, врше се у овиру Одељења за општу управу
  • Лична стања грађана

    Секретаријат за управу Градске управе града Београда - Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилулa, врши све исправке, промене и накнадне уписе у матичним књигама.
  • Матичне књиге

    Секретаријат за управу Градске управе града Београда - Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилулa, издаје изводе из матичних књига, уверење о држављанству, врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих као и заказивање венчања и закључење брака.
  • Борачко-инвалидска заштита

    Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши регулисање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата као и право на породичну инвалиднину ...
  • Имовинско-правни послови

    Издавање преписа решења, поништај решења о експропријацији непокретности и сагласност за укњижбу стана грађани могу уз одговарајућу докуметацију преузети у одељењу за имовинско-правне послове.
  • Стамбени послови

    Регистрација стамбене заједнице и избор управника стамбене заједнице врши се у Одељењу за грађевинске и стамбене послове, Одсек стамбених и комуналних послова.
  • Комунални послови

    Одобрења и издавање дозвола за комуналне послове извршава Одељење грађевинских и стамбених послова-Одсек стамбених и комуналних послова
  • Грађевински послови

    Све врсте дозвола и уверења везаних за грађевинске послове издају се у одељењу за грађевинске и стамбене послове-одсек грађевинских послова .
  • Озакоњење објеката

    Одсек за озакоњење објеката врши послове у области озакоњења бесправно подигнутих објеката.
  • Пољопривреда

    Упис пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава врши се на захтев носиоца пољопривредног газдинства. За територију Градске општине Палилула подручна јединица Управе за трезор се налази у 27. марта 28-32.
  • Инспекције

    Одсек комуналне инспекције и извршења налази се на другом спрату ГО Палилула. Радно време са странкама: 07.30-14.00
  • Прибављање личних података о којима се води службена евиденција

    Од 8. јуна 2016.године органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиднција.
Палилула линкови