• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Новости
Огласи, тендери и конкурси
Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44 ПДФ Штампа Ел. пошта
17. фебруар 2017.

Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44

 
Позив за подношење понуде - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама
QA04- За рекламирање на интернету

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација

 
Позив за подношење понуде - медијско праћење ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација

 
Обавештење о закљученом уговору - Aутомобил, бр. 17-20 ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: добра

Aутомобил, бр. 17-20

34110000 – путнички аутомобили


Уговорена вредност: 2.239.440,00 динара без пдв-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- највиша - 2.239.440,00 динара без пдв-а
- најнижа - 2.239.440,00 динара без пдв-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.02.2017.године
Датум закључења уговора: 14.02.2017. Године
Основни подаци о добављачу: "ćirinac" d.o.o., са седиштем у београду, ул. Венизелосова бр. 50
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

председник комисије за јавну набавку

Милош алексић,с.р.

 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Обезбеђење објеката, бр. 17-37 ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: услуге

Предмет јавне набавке:
Обезбеђење објеката, бр. 17-37

79710000 - Услуге обезбеђења

Назив подносиоца захтева за заштиту права: "БеоЗаштита безбедност и здравље на раду" д.о.о. ул. Смедеревски пут бр. 4ф, 11000 Београд

Лице за контакт: Милош Алексић, 011/3347-812
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре отварања понуда за предметну јавну набавку

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

 
Позив за подношење понуде - интернет ПДФ Штампа Ел. пошта
13. фебруар 2017.

Позив за подношење понуде - интернет

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

ИНТЕРНЕТ
72410000-провајдерске услуге

ПРЕУЗМИТЕ: позив и конкурсна (PDF)

 
Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48) ПДФ Штампа Ел. пошта
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 10.02.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48)

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo:

• IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова
• Спецификација за Партију 1
• Спецификација за Партију 2
• Спецификација за Партију 3

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ ПДФ:
конкурсна документација

 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ ПДФ Штампа Ел. пошта
10. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

ОСИГУРАЊЕ
ПАРТИЈА 1 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 2 - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 3 - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

66510000 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.02.2017. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 10.02.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности, обликована по партијама

Продужење рока за подношење: три дана уместо 10.02.2017. године сада је рок до 14.02.2017. године

Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 14.02.2017. ГОД. У 12.00 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.

Остале информације:

Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ОСИГУРАЊЕ – НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 14.02.2017. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.


Лице за контакт: Милош Алексић, 3347-812, Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.

 
Позив за подношење понуде - администрација, контрола, манипулација и обрада података Контакт центра ГО Палилула ПДФ Штампа Ел. пошта
10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуде - администрација, контрола, манипулација и обрада података Контакт центра ГО Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

АДМИНИСТРАЦИЈА, КОНТРОЛА, МАНИПУЛАЦИЈА И ОБРАДА ПОДАТАКА КОНТАКТ ЦЕНТРА ГО ПАЛИЛУЛА
72310000 - Услуге обраде података

ПРЕУЗМИТЕ ПДФ:


јавни позив и конкурсна документација

 
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37) ПДФ Штампа Ел. пошта
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 10.02.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга -  Обезбеђење објеката (бр.17-37)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: " Прво питање гласи
Како је неко могао да вам на основу процене имовине ГО Палилула да податак да полиса осигурања од профсионалне одговорности треба да буде 120 000 000,00 милиона динара када је таква процена мерило за утврђивање полисе осигурања имовине? Као комисија сте добили информацију која није тачна и која је као таква пласирана кроз одговоре на постављена питања. Ако већ нисте имали штету сасвим је разумљиво да се оваква полиса сведе на минимум."
Ваш одговор је био цитирамо: Полисом је потребно покрити  одговорност за штете које настану из послова и активности понуђача, штету насталу због крађе ствари услед пропуста радника физичког обезбеђења или пропуста радника противпожарне заштите чиме може да се нанесе огромна финансијска и материјална штета наручиоцу, на основу чега Наручилац и захтева полису осигурања у овом износу
Ово није одговор на наше питање.  Ово је одговор шта полисом треба покрити."

ОДГОВОР: Наручилац свакако има потребу за израдом  процене ризика, али још увек је због недостатка средстава није спровео. С обзиром на то да је Наручилац у обавези да сву документацију, као сто су пројекти, пројекти изведеног стања, пројекти споменика културе, решења, финансијски извештаји исл. у својој архиви чува трајно или минимум 10 година, вредност те документације је немерљива и свакако не може бити предмет процене ризика. Вредност се мозе утврдити путем јавног вештачења. Сама вредност те документације је ненадокнадива у случају штете, али на основу оцене вредности своје имовине, наручилац је предвидео вредност полисе како би могао да покрије штету насталу услед пропуста од стране понуђача.

ПИТАЊЕ бр.2: " Друго питање гласи:
На претходна питања која су постављали понуђачи а на које сте свесно или несвесно погрешили јесте и то да сте полису од професионалне одговорности одредили на основу потенцијалних ризика.
Кажите нам ко је урадио процену ризика у заштити лица имовине и пословања у складу са Анексом 5 СРСП А.Л2.003, где између осталог у пословне ризике спада полиса осигурања, и предлог односно третман ризика по питању полисе осигурања? У нашој бранши се ради у складу са Законом о приватном обезбеђењу оваква процена ризика која је обавезна и за ГО Палилула. Кажите нам да ли је таква процена ризика урађена пошто упориште за ваше тврдње тражите у ризицима?"
Ваш одговор: Поменути Закон (члан 34.) предвиђа процену ризика само као основу за планирање система техничке, не и физичке заштите, која је предмет ове јавне набавке
Ово није одговор на наше питање. Ово је одговор шта је процена ризика.
Да ли неко из комисије може да нам одговори да ли су питања нејасна, неразумљива. Не разумемо зашто нисмо добили ваљан одговор на постављена питања?
Да ли можемо добити одговор на конкретна постављена питања?"

ОДГОВОР: Наручилац свакако има потребу за израдом  процене ризика, али још увек је због недостатка средстава није спровео. С обзиром на то да је Наручилац у обавези да сву документацију, као сто су пројекти, пројекти изведеног стања, пројекти споменика културе, решења, финансијски извештаји исл. у својој архиви чува трајно или минимум 10 година, вредност те документације је немерљива и свакако не може бити предмет процене ризика. Вредност се мозе утврдити путем јавног вештачења. Сама вредност те документације је ненадокнадива у случају штете, али на основу оцене вредности своје имовине, наручилац је предвидео вредност полисе како би могао да покрије штету насталу услед пропуста од стране понуђача.

ПИТАЊЕ бр. 3 : "У Додатним условима тражено је: "да понуђач поседује важећу полису осигурања опште и професионалне одговорности важећу на дан отварања понуда са минималним износом покрића осигурања од најмање 120.000.000,00 динара п оштетном догађају, за неограничен број штетних догађаја "што се доказује "Фотокопијом важеће полисе осигурања опште и професионалне одговорности "Молим вас за одговор: Нико не поседује полису за “неограничени број штетних догађаја”, већ може поседовати полису са агрегатним лимитом што значи да можете имати “неограничени број” штетних догађаја за  које накнада из осигурања у збиру не може бити већа од лимита полисе тј. 120.000.000,00 рсд. Да ли наручилац прихвата полису осигурања опште и професионалне одговорности важећу на дан отварања понуда са минималним износом покрића осигурања од најмање 120.000.000,00 динара по штетном догађају и у годишњем агрегату? По штетном догађају значи да можете имати или један штетни догађај са накнадом из осигурања до 120.000.000,00 РСД или Агрегатно – да можете имати више штетних догађаја за које збирно наканда не прелази 120.000.000,00 РС"

ОДГОВОР: Да, Наручилац ће прихватити важећу полису осигурања на дан отварања са минималним износом покрића осигурања  (лимитом одговорности) од најмање 120.000.000,00 динара по штетном догађају и укупно (агрегатно),  за неограничен број штетних догађаја за период осигурања.   

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 75