Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЛОЖ УЉЕ, БР. 17-77

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Лож уље, бр. 17-77

09135100 – Лож уље

Уговорена вредност: 784.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 3

Понуђена цена:
- Највиша - 807.590,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 784.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 807.590,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 784.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.09.2017. године
Датум закључења уговора: 09.10.2017. године
Основни подаци о добављачу: "KNEZ PETROL" d.о.о., ул. Царице Јелене бр. 28, Београд - Батајница
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула