Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У КОТЕЖУ БР. 17-66

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Реконструкција зграде локалне самоуправе у Котежу бр. 17-66

45454000      Радови на реконструкцији

Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда "
Број примљених понуда: 1

Уговорена цена радова: 12.495.197,70 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.09.2017. године
Датум закључења уговора: 09.10.2017. године

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда коју чине: W.D.CONCORD WEST D.O.O. BEOGRAD са седиштем у Београду, ул. Зрењанински пут бр. 150А са и LUKS ELEKTRO D.O.O. UB, са седиштем у Убу, ул. 28.Фебруара бр.2.
Период важења уговора: до извршења свих уговорених обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула