Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Школски прибор за полазнике основног образовања бр. 17-5

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла

Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд

Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Школски прибор за полазнике основног образовања

18934000 - Торбице за прибор

30192130 - Графитне оловке

22815000 - Свеске

Уговорена вредност: 3.081.878,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- Највиша - 3.081.878,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа - 3.081.878,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: --------

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.07.2017.године

Датум закључења уговора: 11.08.2017.године

Основни подаци о добављачу: "ЈУПРОМ" д.o.o., са седиштем у Шапцу, ул. Васе Пелагића, бр. бб, са подизвођачем "CMYK KOLIBRI" d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Устаничка бр.

Рок испоруке добара: до 31. августa 2017. године

Околности које представљају основ за измену уговора:-

Остале информације: -

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула