Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - КОШАРКАШКЕ ТАБЛЕ jn 17-78

Назив наручиоца: Градска општина Палилула

Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд

Интернет страница наручиоца:www.palilula.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

КОШАРКАШКЕ ТАБЛЕ

OРН 37450000 - опрема за спортове на спортским игралиштима и теренима

Врста предмета: добра

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца, на интернет адреси - www.palilula.org.rs , на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи и Министарству финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у писаној форми препорученом пошиљком или лично на адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку добара – Кошаркашке табле – не отварати». Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу предата до датума 07.09.2017. год. најкасније до 11.00 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 07.09.2017. год. у 12.00 сати на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Милош Алексић;

Телефон: 011/3347-812;

Мail:sparezanin@palilula.org.rs

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула