Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила бр. 17-70

Назив наручиоца: Градска општина Палилула

Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд

Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила бр. 17-70

45112711 Радови на пејзажном уређивању паркова

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена "

Број примљених понуда: 1

Уговорена јединична цена радова: 198.598,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.07.2017.године

Датум закључења уговора: 07.08.2017. године

Основни подаци о добављачу: "НОВИ ГРАД - ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Јасмина бр. 38

Период важења уговора: до извршења свих уговорених обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић

ПРЕУЗМИТЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Палилула линкови
Наша кућа Палилула