Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина

Назив наручиоца: Градска општина Палилула

Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд

Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

IA 23 -Ремонт и поправка

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "најниже понуђена цена"

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца, на интернет адреси -www.palilula.org.rs , на Порталу јавних набавки -www.portal.ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службетериторијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добитиисправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у писаној форми препорученом пошиљком или лично на адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова – Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина – не отварати». Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до датума 04.09.2017. год. најкасније до 11.00 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 04.09.2017. год. у 12.00 сати на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Милош Алексић, телефон 011/3347-812; mail: akovac@palilula.org.rs

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милош Алексић,с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула