Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула

Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд

Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Израда и дистрибуција листа "Палилула" бр.17-40

79800000 - Услуге штампања и сродне услуге

Уговорена вредност: 552.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

Број примљених понуда: 2

Понуђена цена:

- Највиша - 574.494,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа - 552.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- Највиша - 574.494,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа - 552.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2017.године

Датум закључења уговора: 21.07.2017.год

Основни подаци о добављачу: DRAGAN MILENKOVIC PR AGENCIJA ZA GRAFIČKI DIZAJN "MANITOU DESIGN" KOVILOVO, са седиштем у Београду - Падинска скела, са подизвођачем "ЕМИТ 24 "D.O.O. BEOGRAD, ул. Косовска 17, Београд.

Период важења уговора: Oбухвата период од две буџетске године, oд дана потписивања уговора и јануар - фебруар 2018. год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула