Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Излет за пензионере Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула

Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд

Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Излет за пензионере Градске општине Палилула

63516000- услуге организације путовања

Врста предмета: услуга

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети лично код Наручиоца, на интернет адреси www.palilula.org.rs , на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  • Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи и Министарству финансија www.poreskauprava.gov.rs .
  • Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzzs.gov.rs.
  • Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у писаној форми препорученом пошиљком или лично на адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку услуге - Излет за пензионере са територије Градске општине Палилула – не отварати». Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу пристигла до датума 21.08.2017. год. најкасније до 11.00 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 21.08.2017. год. у 12.00 сати на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Милош Алексић, телефон 011/3347-812; mail: akovac@palilula.rs

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула