Beograd

Poziv za podnošenje ponude - Uređenje zelenih površina, parkova i međublokovskog zelenila

Poziv za podnošenje ponude - Uređenje zelenih površina, parkova i međublokovskog zelenila

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Radovi

Predmet javne nabavke:
Uređenje zelenih površina, parkova i međublokovskog zelenila

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  
45112711 - Radovi na pejzažnom uređivanju parkova

PREUZMITE:
javni poziv i konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа