Beograd

Позив за подношење понуде - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила

Позив за подношење понуде - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:
Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  
45112711 - Радови на пејзажном уређивању паркова

ПРЕУЗМИТЕ:
јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула