Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара, обликована по партијама - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (бр.17-16)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 03.05.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара, обликована по партијама - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (бр.17-16)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питањe и одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1: "Да ли је испорука једнократна или сукцесивна?"

ОДГОВОР: Испорука добара је једнократна.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула