Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КЛИМА УРЕЂАЈИ (бр.17-59)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 03.05.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку  - добара - КЛИМА УРЕЂАЈИ (бр.17-59)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр. 1: "Када се планира испорука и монтажа клима уређаја? Да ли се уређаји испоручују и монтирају одмах по потписивању уговора или се врши само испорука а монтажа касније, сукцесивно према потребама?"

ПИТАЊЕ бр. 2: "Ако се монтирају сви уређаји одмах по потписивању уговора и испоруци истих, који је рок за монтажу уређаја?"

ОДГОВОР: На страни 7 Конкурсне документације тачка 9.3 наведен је рок за испоруку добара. Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке, којом је изостављено да дати рок подразумева испоруку и монтажу добара, на 12 наведених локација у Конкурсној документацији.


Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула