Beograd

Позив за подношење понуде - Клима уређаји

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:
Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

КЛИМА УРЕЂАЈИ
42512200 - Зидни уређаји за климатизацију

ПРЕУЗМИТЕ:
јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула