Beograd

План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула 2021

План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула за 2021. годину

У складу са чланом 10., Закона о инспекцијском надзору донет је План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула са активностима, временом деловања и претпоствљеним ризицима, датим у табели у прилогу, као саставним делом овог Плана. 

Планом је предвиђено 37 активности, под претпоставком ризика да је: 9 критично, 18 високог, 7 средњег и 3 ниског ризика. Обухваћени су следећи закони и одлуке:

1) Закон о инспекцијском надзору
2) Закон о општем управном поступку,
3) Закон о прекршајима,
4) Закона о комуналним делатностима,
5) Одлука о комуналној инспекцији,
6) Одлука о комуналном реду,
7) Одлука о одржавању чистоће,
8) Одлука о кућном реду у стамбеним зградама,
9) Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда,
10) Одлука о оглашавању на територији града Београда,
11) Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда,
12) Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији                                града Београда,
13) Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду,
14) Одлука о јавним паркиралиштима,
15) Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању,
16) Одлука о пијацама и
17) Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула,
18) Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда,
19) Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда,
20) Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда,
21) Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Палилула и
22) Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда,

Сваки закон и одлука Планом обухваћени се периодично смењују у зависности од вероватноће појаве одређеног комуналног проблема у датом периоду године. Од 37 активности: 9 је процењено да је критично (25%), 18 је процењено да је високог ризика (50%), 7 је процењено да је срењег ризика (19%) и 3 су процењена ниског ризика (6%).

Планом је предвиђено да се врши надзор над радом привредних субјеката који: 
- излажу робу у излозима, 
- се налазе уз улицу, 
- имају припадајући део фасаде, 
- излажу рекламна средства и објекте, 
- имају службена возила, 
- држе расхладне витрине, конзерваторе и летње баште на површинама јавне намене и у јавном коришћењу или су поставили привремене објекте. 

Такође, вршиће се и надзор над радом  школско-образовних установа, јавних предузећа, скупштина станара, а и надзор на придржавању комуналног реда физичких лица.

Комунална инспекција ГО Палилула врши надзор и Планом је предвиђено да врши надзор на целој територији ГО Палилула у свим побројаним активностима и делатностима.

Планом је предвиђено да сви инспекцијски надзори буду редовни, теренски, а по потреби и контролни, допунски и канцеларијски. 

Комунална инспекција ГО Палилула се састоји од 10 комуналних инспектора. Сви они, сем дежурних инспектора и оправдано одсутних, ће спроводити инспекцијске надзоре у активностима предвиђеним Планом, за одговарајући период.

Мимо свих активности предвиђених Планом, комунална инспекција ГО Плаилула вршиће и ванредне инспекцијске надзоре у свим оним областима које би могле да се појаве као тренутни комунални проблем, а у циљу превентивног деловања.

Мере које су планиране ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката су доношење решења којим би се отклониле последице таквог деловања и подношење прекршајних пријава у складу са Законом о прекршајима. 

Током 2021 године очекивано је да буде око 3500 управних предмета иницираних пријавама грађана, а самим тим и 3500 ванредних инспекцијских надзора. Овим надзорима претпоставка је да ће, а због особености проблема који се надгледају бити обухваћене, поред горе већ побројаних, и оне одлуке које нису биле обухваћене Планом, као што су:
1) Одлука о димничарским услугама,
2) Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда,
3) Одлука о јавној расвети,
4) Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула и
5) Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда. 

Начелник Одељења 
Дражен Вујић

Преузмите: План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула 2021

Палилула линкови