Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Кошење траве и одржавање хигијене у парковима

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

Кошење траве и одржавање хигијене у парковима

ОРН: 77313000 - услуге одржавања паркова

Уговорена вредност по норма часу је 12.050,00 динара  без ПДВ-a 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена: 
- Највиша - Цена по норма часу је 23.900,00 динара без ПДВ-a 
- Најнижа - Цена по норма часу је 12.050,00 динара без ПДВ-a

Понуђена цена код прихватљивих: 
- Највиша - Цена по норма часу је 23.900,00 динара без ПДВ-a 
- Најнижа - Цена по норма часу је 12.050,00 динара без ПДВ-a

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.02.2020. године
Датум закључења уговора: 05.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: "RILEX Co" d.o.o. - ул. Симе Игуманова бр.60, Београд
Период важења уговора: од дана потписивања до 31.12.2020. године. 

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови