Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Пројектно - техничка документација прикључка на водоводну мрежу

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуга

Пројектно - техничка документација прикључка на водоводну мрежу, бр. 20-31

ОРН:  IA02 - Пројекат и план

Уговорена вредност: 4.978.000 динара без ПДВ-a
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 
- Највиша - 4.978.000 динара без ПДВ-a
- Најнижа - 4.978.000 динара без ПДВ-a

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2020. године
Датум закључења уговора: 17.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: "BEOHIDRO DOO" ул. Скендер Бегова бр. 11а, 11000 Београд са подизвођачем "EVROGEOMATIKA DOO", ул. Војводе Тозе бр. 13, 11000 Београд
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови